arrow_backTornar a la llista de projectes

Kadamm

Centre: Institut Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)

Cicle: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Inici: 3 de novembre de 2021

Final: 1 de desembre de 2021

Mòduls Professionals implicats

MP06 Accés a dades
MP07. Desenvolupament d’interfícies.
MP08 Programació multimèdia i dispositius mòbils.
MP09 Programació de serveis i processos.

Descripció

Implementació d'una plataforma de quizzes similar a Kahoot, adaptada a les tecnologies que cal veure durant el primer quatrimestre de DAM:

  • MP06: arxius XML i ORM Hibernate
  • MP07: interfícies gràfiques en Java
  • MP08: aplicacions mòbils amb Android
  • MP09: comunicacions amb RMI i encriptació

[NS] = Not Scrum. Són especificacions no-funcionals que poden fer referència a l'arquitectura, infraestructura, etc. però no que per elles mateixes no descriuen el comportament de l'aplicació.

El projecte segueix una arquitectura client-servidor, on la part client serà el dispositiu mòbil, amb el què els alumnes participaran al concurs, i l'aplicació Desktop que realitzarà la resta d'activitats:

  1. Fer de servidor dels concursos on els dispositius mòbils es connectaran (M9).
  2. Fer de editor de kahoots i preguntes pels concursos a classe (M6 i M7).
  3. En mode de presentació posarà en marxa el concurs mostrant la pregunta a la pantalla, i que el professor mostrarà al projector. (M7)

Els resultats es mostraran tant al Desktop com a la App mòbil.

Les connexions entre l'App mòbil i el Desktop son via RMI, però la llibreria estàndard de Java no està suportada en Android. Com a substitut per a les comunicacions utilitzarem la llibreria LipeRMI que és una implementació lleugera però que cobreix les necessitats del projecte.

Hi haurà 3 repositoris de codi:

  • APP: App Android
  • DESKTOP: Aplicació Desktop
  • LIB: Llibreria d'accés a dades amb ORM Hibernate i d'intercanvi d'objectes en les comunicacions. S'utilitzarà principalment important-la sobre l'aplicació Desktop, però els obectes de comunicació cal que siguin compartits en ambdós extrems (client i servidor), pel què convé tenir-ho modularitzat per poder ser importat a l'App mòbil.

PROTOCOL de comunicació client-servidor

arrow_backTornar a la llista de projectes